Integritetspolicy GDPR

Wellness attraction Integritetspolicy (GDPR)Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?


About Balance AB – wellness attraction är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Företaget förkortas som WA (wellness attraction) i dokumentet.Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?


PERSONNUMMER


(NAMN & ADRESS)


• Personnummer samlas in för att kunna genomföra en personuppslagning i BRP och därmed få tillgång till folkbokföringsuppgifter (namn, adress och kön). Folkbokföringsuppgifterna krävs för att personen ska inneha ett abonnemang på WA som personen betalar för via faktura eller autogiro.

• Undvika dubbletter vid registrering.

• Kommunicera med registrerad kund.

• Hantera autogiro.

• Avgöra ålder för ungdomspriser och andra kampanjer.


 


BILD

• För att identifiera personen, erbjuda en säker träningsmiljö och motverka missbruk av kort och medlemskap.


 


EMAIL

• Kommunicera med registrerad kund

• För utskick av information, nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden.

• För fakturering.


 

TELEFONNUMMER

• Kommunicera med registrerad kund.


BANKUPPGIFTER

• Betalning av abonnemang via autogiroSYFTE

Syftet med insamlingen av personuppgifterna är för att kunna ingå avtal med wellness attraction (about balance AB) om att nyttja de tjänster, produkter och medlemskap vi erbjuder. Alla köp av tjänster, medlemskap och andra produkter är ingångna avtal. För att leverera tjänsten behöver WA dessa grundläggande personuppgifter för ovanstående ändamål. Det är också nödvändigt för att kunna presentera träningsstatistik, hantera frågor, reklamationer och återköp.RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

• Avtal med den registrerade. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att den registrerade skall kunna ingå i ett avtal, dvs. för köp av medlemskap, tjänster och produkter på WA.

• Samtycke. Den registrerade samtycker till utskick av information om anläggningen (öppettider osv), erbjudanden och kampanjer.Bilder vid marknadsföring och sociala medier.

WA förbehåller sig rätten att ta bilder i gymmet i syfte för marknadsföring på sociala medier, hemsida och marknadsföring. Vid sådan fotografering informeras kunden att denne kan komma att vara med på bild. Om kunden inte önskar att vara med på bild är det kundens egna ansvar att meddela detta till den som fotar.

 


Fakturahantering och avregistrering för mailutskick.

Oavsett om kunden avregistrerar sig från mailutskick från WA så skickas fortfarande fakturor och fakturapåminnelser till kunden via mail. Även uppföljningspunkter rörande medlemskap och träning kommer fortsatt att skickas via mail.


Var behandlar och sparar vi personuppgifter?

WA samlar in, registrerar och hanterar personuppgifter till kunder i affärssystemet BRP Systems och aktuell hostingleverantör.Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in via registrering på WA hemsida, via muntlig kommunikation och/eller via email.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

WA kan komma att överföra eller dela kundens information med utvalda tredje parter och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att kundens data hanteras med säkerhet. WA kommer inte att sälja kundens personuppgifter till en tredje part om vi inte har kundens tillstånd att göra så.


Leverantörer och underleverantörer. WA kan komma att dela nödvändiga personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot kunden. För de personuppgifter som delas med leverantörer och underleverantörer gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering. Hostingföretag. I syfte att lagra data på ett säkert vis kan kundens personuppgifter komma att delas med hostingföretag och leverantörer av liknande tjänster.


Myndigheter. Om WA har en skyldighet enligt lag så kan nödvändiga uppgifter komma att lämnas till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter.


Avyttring. I det fall WA säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan WA komma att lämna kundens personuppgifter till en potentiell köpare eller säljare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och för våra kontraktuella åtaganden gentemot kunden. Uppgifter sparas maximalt 3 år efter avslutad kundrelation. Uppgifter som sparas för andra syften, exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparas endast så länge som det är lagstadgat och nödvändigt för respektive syfte.


Anonymisering

WA gör en automatisk anonymisering efter 3 år. För anonymiseringen ska ske får personen inte: vara anställd, ha en skuld, ha oavslutade bokningar, ha aktiva abonnemang (varken som betalare eller nyttjare), ha giltiga värdekort eller ha en roll som API-integratör. Du kan som kund begära anonymisering av dina personuppgifter. Då ska abonnemanget sägas upp och slutbetalas för att sedan anonymiseras enligt WA rutiner för anonymisering.


 


Vad har du för rättigheter som registrerad?

• Rätt till information. För att du på ett transparent och lättillgängligt sätt ska se hur WA hanterar personuppgifter har vi upprättat detta dokument.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att be att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade och/eller komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering. Du har rätt att be att dina personuppgifter som hanteras av WA raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.

- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas.

- Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

• Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa direktmarknadsföring.

• Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.


 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om skydd av personuppgifter?

Vid frågor, radering eller anonymisering av personuppgifter kontakta info@wellnessattraction.se


VÄLKOMMEN TILL

Sandgärdsgatan 23

i Växjö City


0720 - 63 50 28

070 - 68 14 534